اطلاعیه فروشگاه

این سایت با هدف کمک به ترویج و گسترش علوم مختلف ایجاد شده است،امیدواریم بتوانیم نیاز بازدیدکنندگان محترم را با کمترین هزینه و بهترین کیفیت پاسخگو باشیم.

دانلود فایل انرژی زمین گرمایی

دانلود فایل انرژی زمین گرمایی           فهرست مطالب   مقدمه فصل اول:انرژی چیست فصل دوم:کره زمین فصل سوم:انرژی زمین گرمایی فصل چهارم:کاربردهای انرژی زمین گرمایی فصل پنجم:مزیت های انرژی زمین گرمایی منابع     مقدمه نياز بشر به انرژی انکار ناپذیر است. همان طور که می دانيد، اساس زندگی انسان بر پایه انرژی استوار است. ولی منابع انرژی بر روی زمين محدود هستند. این انرژیها مانند نفت، گا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

دانلود تحقیق تاثیرات جهانی شدن

دانلود تحقیق تاثیرات جهانی شدن             مقدمه شهرها يكي از قالبهـاي فيزيكـي روابـط اجتمـاعي ، اقتصـادي و سياسـي جامعـه اسـت و تغييراتي كه در روند شهرنشيني رخ ميدهد ، تابعي است از تغييراتـي كـه در زنـدگي اجتمـاعي ، اقتصادي و سياسي جامعه صورت ميپذيرد جهاني شدن در اثر پست مدرنيسـم بـا شـهرگرايي و كـلان شـهر گرايي پيونـدي نزديـ ك دارد . جهاني شدن سبب شد كه برخي از شهرهاي جهاني به كانونهاي مهم اق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان
تعداد صفحه(1):