اطلاعیه فروشگاه

این سایت با هدف کمک به ترویج و گسترش علوم مختلف ایجاد شده است،امیدواریم بتوانیم نیاز بازدیدکنندگان محترم را با کمترین هزینه و بهترین کیفیت پاسخگو باشیم.

دانلود فایل ورشکستگی

دانلود فایل ورشکستگی   ورشكستگي :                                                                 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود فایل استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام و اهميت آن

 دانلود فایل استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام و اهميت آن   مقدمه: مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذراندن زندگي روزمره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي‌شد. هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي‌كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي‌آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان تواف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود فایل سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران

 دانلود فایل سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران مقدمه : در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود فایل سند و انواع آن

دانلود فایل سند و انواع آن   بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن   فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد فصل دو م – صدور اجراییه   بخش دوم – شکا یات اجرایی بخش سوم – طواری اجرایی     تعریف سند مطابق ماده 1284قانون مد نی : "سند عبارتست از هر نوشته که درمقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد ." با استنباط ازتعریف قانون ، یکی از شرایط مهم سند ، نوشته شد ن یا کتبی بودن آ ن اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود فایل تاريخچه برنامه هاي اصلاح نظام اداري در كشور

دانلود فایل تاريخچه برنامه هاي اصلاح نظام اداري در كشور   وضعيت سيستم اداري کشور ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي    نظام اداري بي هيچ ترديدي مهمترين نظام سياسي هر کشور است به نحوي که هر گونه پيشرفت و توسعه جامعه منوط به عملکرد سالم و سازگار اين نظام است. قبل از دوره قاجاريه نظام اداري ايران تحت تأثير نظام شاهنشاهي اداره مي گشت و فاصله عميق ميان دربار و مردم، هر گونه تغييري را در نطفه خفه مي کرد. اواسط دوره قاجاريه مقارن است با ظهور ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود فایل تاثیرات جهانی شدن

دانلود فایل تاثیرات جهانی شدن   شهرها يكي از قالبهـاي فيزيكـي روابـط اجتمـاعي ، اقتصـادي و سياسـي جامعـه اسـت و تغييراتي كه در روند شهرنشيني رخ ميدهد ، تابعي است از تغييراتـي كـه در زنـدگي اجتمـاعي ، اقتصادي و سياسي جامعه صورت ميپذيرد جهاني شدن در اثر پست مدرنيسـم بـا شـهرگرايي و كـلان شـهر گرايي پيونـدي نزديـ ك دارد . جهاني شدن سبب شد كه برخي از شهرهاي جهاني به كانونهاي مهم اقتصادي و سياسـي تبـديل شوند. روش مــديريت شـ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(1):